Publikációs etikai szabályok

Publikációs etikai szabályok

Általános megállapítások:

A Tér-Gazdaság-Ember (rövidítése TGE) negyedévente megjelenő tudományos folyóirat, melynek első három száma magyarul, a negyedik száma angolul jelenik meg először on-line a http://tge.sze oldalon, majd ezt követően néhány hét múlva nyomtatásban is. A folyóiratban megjelenő tanulmányok kettős vak lektoráláson esnek át, a tanulmányok akkor jelentethetők meg, ha két támogató lektori véleményt kaptak és a főszerkesztő is támogatja a megjelenést az olvasószerkesztés után. 

Az on-line megjelenés során a teljes szám egyben és a tanulmányok külön-külön is letölthetők. 

A folyóirat szerkesztősége a publikációs etikai elvárásoknak eleget téve dolgozik azon, hogy a folyóiratban az adott szakterület új és a szakmai közönség számára érdekes és releváns eredményeit tudja megjelentetni. 

A magyar nyelvű tanulmányok rendelkeznek magyar és angol nyelvű címmel és absztrakttal, illetve a kötetek végén rövid szerzői leírások is olvashatók szintén magyar és angol nyelven. Az angol nyelvű kiadványokban csak angol nyelvű címek, absztraktok és szerző leírások szerepelnek. 

A folyóirat törekszik arra, hogy alkalmazza a Committee of Publication Ethics (CORE) iránymutatásait (https://publicationethics.org/). 

A folyóirat felelős kiadója az Universitas-Győr Nonprofit Kft. ügyvezetője.

 

A folyóirat működését meghatározó testületek és személyek: 

Szerkesztőbizottság:

A szerkesztőbizottság tagjai a társadalomtudományok, azon belül többségében a gazdaság- és regionális tudományok területéről kerülnek ki. A szerkesztőbizottság elnöke az adott tudományterület jeles hazai képviselője. A szerkesztőbizottságot évente legalább egyszer össze kell hívni. A szerkesztőbizottság tagjairól az elnök és a főszerkesztő javaslatára a szerkesztőbizottság dönt. A szerkesztőbizottságnak tisztségükből adódóan tagja az elnök, a főszerkesztő és a főszerkesztőhelyettes.

 

A lektorálási folyamat:

A befogadott tanulmányok (tudományos tanulmányok, esettanulmányok) lektoráláson esnek át két anonim lektor által, akik vagy a szerkesztőbizottság tagjai, vagy a Széchenyi István Egyetem kollégái, vagy más hazai és külföldi intézmények kollégái közül kerülnek ki. A lektorokat a főszerkesztő jelöli ki, lektorra javaslatot tehet a főszerkesztő-helyettes és a szerkesztőbizottság elnöke is, a lektoroknak a szerkesztőségi titkár küldi meg a dokumentumokat (tanulmány és lektori űrlap).

Magyar tanulmányok esetében a lektori folyamat magyarul történik, az angol nyelvű tanulmányok esetében angol nyelven, kivételes esetben (pl. ha magyar a szerző és a lektor is és indokolt) magyarul. 

A folyóirat törekszik arra, hogy az angol nyelvű tanulmányok esetében minél több külföldi lektor bírálja a tanulmányokat. 

A recenziók, beszámolók, ismertetők befogadásáról a főszerkesztő dönt, ezt követően ő olvasószerkeszti őket. 

A lektorok személye a teljes szerkesztési folyamat alatt anonim, a szerző(k)-lektorok kapcsolódási pontokat csak a főszerkesztő, a főszerkesztő-helyettes, a szerkesztőbizottság elnöke és a szerkesztőségi titkár ismerheti, akik nem fedhetik fel az adott kapcsolódásokat. 

A lektorok díjazásban nem részesülnek, munkájukat azzal köszöni meg a folyóirat, hogy nevük feltüntetésre kerül a kiadványokban. 

Minden tanulmánynak két lektora van, ha egyikük sem támogató, akkor a tanulmány elutasításra kerül, ha csak ez egyik bírálat elutasító, akkor harmadik lektor felkérésére kerül sor. Amennyiben az egyik lektor elutasító, de vállalja a szerzői javítás után az újralektorálást, akkor nem kell harmadik bírálót felkérni. A főszerkesztő gondoskodik arról, hogy a szerzők a lektori véleményeket megismerhessék. A publikálással kapcsolatos végső döntést minden tanulmány esetében a főszerkesztő hozza meg. 

A teljes lektorálási folyamat alatt a kommunikáció a szerzőkkel és a lektorokkal e-mailben történik a főszerkesztő felügyelete mellett. 

 

A lektorok:

A lektorokat a főszerkesztő jelöli ki, akik a szerkesztőségi titkártól e-mailben kapják meg a lektorálandó tanulmányt és a lektori űrlapot, melyet e-mailben kell visszaküldeniük általában 20–40 napon belül. A lektori űrlapon a lektorok megfelelő irányvonalat kapnak ahhoz, hogy objektíven tudják értékelni a tanulmányt. Ha bármilyen probléma merül fel a lektorálás során (pl. érdekütközés, plágium), ezt a főszerkesztőnek kell haladéktalanul jelezni. A leendő lektoroktól minden esetben kérünk visszajelzést, hogy tudják-e vállalni a lektorálást, amennyiben nem, új lektor kerül kijelölésre. A lektorok a határidő lejárta után emlékeztetőt kapnak; a folyóirat célja, hogy a szerzők lehetőleg késedelem nélkül megkapják a lektori véleményeket. 

A lektori folyamat minden lépését és a folyamat során megszerzett információkat mindegyik félnek bizalmasan kell kezelnie.    

 

A szerzők:

A folyóirat holnapján megtalálható a szerzői útmutató, részletes formai követelményrendszerrel, melynek betartása fontos szempont a publikálás során. A folyóirat nem fogad be nem megfelelően megszerkesztett és megírt tanulmányokat. A szerzők csak olyan tanulmányt adhatnak le, mely máshol még nem jelent meg és nincs is publikálás/elfogadás alatt. 

A szerzők minden esetben értesítést kapnak, hogy a tanulmányuk befogadásra került-e, ha igen, két lektor véleményezi őket. Utána következhet a tanulmányok javítása együttműködve az olvasósszerkesztőkkel. Ha a szerzőnek bármilyen kifogása van a lektorálási és szerkesztési folyamattal kapcsolatban, ezt a főszerkesztő felé kell jeleznie írásban.  

 

Az olvasószerkesztők:

Minden támogatott tanulmányt olvasósszerkeszt a főszerkesztő és a főszerkesztő-helyettes is, melynek során kérhetnek formai és/vagy tartalmi javítást is a szerzőktől. Tördelésre csak az a tanulmány mehet, amely mind a lektori vélemények, mind az olvasószerkesztés során megfogalmazott kérdések alapján pontosításra, véglegesítésre került.